İş Yeri Ruhsat

İşyeri Ruhsat Müracaat

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5259 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanununa istinaden tüm sıhhi müesseseler (satış amaçlı işyerleri, otopark, taksi durağı v.s.) umuma açık işyerleri (kafe, internet kafe, düğün salonu, kahvehane, hamam/sauna v.b. gibi eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri), 2.ve 3. sınıf gıda imalathaneleri ile 2. ve 3. sınıf her tür imalathane, depo atölye, oto yıkama v.b. işyerlerine ruhsat verme ve denetleme görevi belediyemiz yetki alanında bulunmaktadır.
MÜCAVİR ALAN İÇERİSİNDE BULUNAN 2. VE 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
1- Kira sözleşmesi. (Kiracılar için)
2- Tapu fotokopisi
3- Vergi levhası
4- Ustalık belgesi (Ticaret Sicil Kaydı olanlardan istenmez.)
5- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi (İl Çevre Orman Müdürlüğü)
6- Başvuru beyan formu (Belediye Zabıta Amirliğinden)
7- Karayolu trafik güvenliği gerektiren iş yerleri için Yol Geçiş İzin Belgesi.
8- Yangın tüpü faturası (En az 6 Kg lık 2 adet)
9- Emisyon izin belgesi ( İl Çevre Orman Müdürlüğünden)
10- Deşarj izin belgesi (İl Çevre Orman Müdürlüğünden)
11- İmza sirküleri.
12- Ticaret sicil gazetesi (Ticaret odasına kayıtlı ise)
13- 3 Adet vesikalık fotoğraf (Şahıs ise)
14- Bağlı bulunduğu oda kaydı ve sicil tasdiknamesi
15- İskan ruhsatı (Yapı kullanma izin belgesi) özel yapı şeklini gerektiren işyerlerinin faaliyetleri iskan ruhsatında belirtilecek (Akaryakıt, LPG,Fırın,vb)
16- Kat maliklerinden rahatsız olmadıklarına dair belge.
SIHHİ İŞYERİ AÇILIŞ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Vergi levhası.
2- Ticaret odası veya esnaf oda kaydı sicil tasdiknamesi
4- İşyeri sağlık raporu.
5- Esnaf sağlık karnesi fotokopisi (Portör)
6- Yangın söndürme cihazı fatura fotokopisi
7- Kira kontratı fotokopisi / Tapu sureti
8- 3 adet vesikalık fotoğraf
9- Varsa eski işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı
11-Şirket için ayrıca ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve imza sirküleri.

 

MESUL MÜDÜR OLACAK ŞAHISLARDAN İSTENEN BELGELER:

1- Belediye Başkanlığına talep dilekçesi.
2- Fotoğraflı ikamet belgesi.
3- Fotoğraflı nüfus cüzdan sureti.
4- Sağlık raporu (Bulaşıcı hastalıklar olmadığına dair)
5- Sabıka kaydı.
6- Ruhsatın fotokopisi
7- Noterden iş akdi sözleşmesi.
8- 3 Adet vesikalık fotoğraf.

 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ AÇACAK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER:
1- İşyeri açma ve çalıştırma beyan formu ( Zabıtadan)
2- Fotoğraflı ikametgah belgesi.
3- Fotoğraflı nüfus cüzdan sureti.
4- Sağlık raporu (Portör)
5- Sağlık raporu (işyeri için)
6- Sabıka kaydı.
7- Tapu örneği
8- 3 Adet vesikalık fotoğraf.
9- Kira kontratı.
10-Vergi levhası
11-Esnaf oda kaydı ve sicil tasdiknamesi.
12-İskan ruhsatı.
13- Muvaffakatname.
14- Varsa eski işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının aslı
15- Şirket için ayrıca ticaret sicil gazetesi fotokopisi ve imza sirküleri

 

GIDA SİCİL BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER :

1- Dilekçe
2- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi.
3- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil veya noter onaylı nüshası. (şirketler için)
4- imza sirküleri sureti.
5- Gayri sıhhi müessese ruhsatının Noter onaylı ruhsatı.
6- Kapasite raporu.
7- Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi. Diploma örneği ve söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge. (Meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)

 

DEVİR OLACAK 2. VE 3. SINIF GSM RUHSATLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1- Devir alan şahıstan veya şirketten devir aldığına dair dilekçe.
2- Devir eden şahıstan veya şirketten devir ettiğine dair dilekçe.
3- Mevcut GSM ruhsatının aslı.
4- Devir alan ve devir edenin imza sirküleri.
5- Vergi levhası fotokopisi.
6- Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi.
7- Kira sözleşmesi.
8- Tapu fotokopisi.
9- 3 Adet vesikalık fotoğraf. (Şahıs ise).