ETİK KOMİSYONU

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI :

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, daha sonra da 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı Resmi Gazetede Etik Kurulunun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmeliğin amacı; Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONU

5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. ve 7. Maddelerine dayanılarak hazırlanan                13.04.2005 tarih ve   25785 Sayılı   Resmi   Gazetede   yayımlanarak   yürürlüğe   giren   Kamu Görevlileri   Etik Davranış İlkeleri ile   Başvuru   Usul ve   Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince; 19/12/2011 tarih ve 196 sayılı Başkanlık oluru ile Belediyemiz Etik Komisyonu oluşturulmuştur.
Etik Komisyonunun görevi; Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
Etik Komisyonu  üyelerinin   ne kadar   süreyle   görev   yapacağı ve diğer hususlar, Belediye   Başkanımız   tarafından   belirlenir. Etik   Komisyonu, Başbakanlık  Kamu   Görevlileri   Etik   Kurulu   ile   işbirliği   içinde   çalışmaktadır.

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİMİZ

 

Adı ve Soyadı                      :                              Unvanı                                        :                     Görevi                         :

Şuayp ÇAKIR                                                     Belediye Başkan Yrd.                                       Başkan
Kerem ERKAN                                                   Yazı İşleri Müdür V.                                       Üye
Yusuf ERDEN                                                     Mali Hizmetler Müdürü                                    Üye
Recep ORHAN                                                   Zabıta Amiri                                                Üye