İnşaat ve İmar

İnşaat ve İmar

YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK:
1- Belediye Başkanlığına Dilekçe:
a- Emlak servisine beyanname
b- Belediye Gelir Müdürlüğünden ilişki kesme belgesi alınacak
c- Vergi Dairesinden ilişik kesme belgesi alınacak
2- a-İnşaat fenni sorumlusundan (Binanın Durumunu Bildirir) rapor alınacak
b-İnşaata ait ruhsatın fotokopisi
4- Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğünden pirim borcu olmadığına dair belge alınacak.
5- Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden cins değişikliği yapılacak
6- Bahçe duvarının, imar planındaki (köşeler kırılarak) şekle uygun hale getirilecek.
7- Otopark bedellerinin yatırıldığına dair makbuzlar getirilecek.
İMAR DURUMU BELGESİ İÇİN İSTENENLER:

1- İmar durumu için dilekçe
2- Tapu fotokopisi
3- Röperli ölçü krokisi (Tapu Kadastro Müdürlüğünden alınacak)
İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Ruhsat talep dilekçesi
Tapu sureti
Mal sahiplerinin vekaletnamesi (gerekli ise)
Aplikasyon krokisi
Çap
İmar durumu
İmar durumuna göre onaylı vaziyet planı (gerekli ise)
İmar durumuna göre proje öncesi istikamet (gerekli ise)
İnşaat mühendisinin statik hesaplarına teşkil edecek jeoteknik zemin etüt raporu
Deprem Yönetmelik şartlarına uygun olarak projelerin işin başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine
dair noterden fenni mesullük taahhütnamesi (mimar veya inşaat mühendisinden)
Diğer 3 mühendisin ilgili odasından fenni mesullük taahhütnamesi (mimar veya inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve makine mühendisinin kendi projeleriyle ilgili taahhütnameleri)
5 Takım mimari proje
5 Takım statik projesi
4 Takım elektrik projesi
4 Takım sıhhi tesisat projesi